ПОЧВОЗНАНИЕ,АГРОХИМИЯ И ЕКОЛОГИЯ

ПОЧВОЗНАНИЕ,АГРОХИМИЯ И ЕКОЛОГИЯ

Почвознание, агрохимия и екология е издание на Селскостопанска академия с периодичност четири книжки годишно. Излиза от 1966 г. под заглавие „Почвознание и агрохимия”. От 1985 г. е преименувано в „Почвознание, агрохимия и екология”. В списанието се публикуват оригинални научни статии, обзори и кратки съобщения на български и на английски език. Тематиката на списанието обхваща проблеми, свързани с почвознание, агрохимия и торене, геоинформационни системи, физика на почвата, химия на почвата, обработка на почвата и сеитбообращения, почвена микробиология, почвена ерозия, екология на почвите, агротехнологии и защита на растенията, околна среда и антропогенни фактори, както и други свързани с тях области.


Адрес: София 1113, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 1, ет. 2, стая 222                 

ISSN 0861-9425 (Print)

ISSN 2534-9864 (Online)

Главен редактор: проф. дсн Николай Динев

Отговорен редактор: Мая Никифорова

Телефон: +35924653153222; Мобилен телефон: +359897098903

Имейл: pae@abv.bg

http://soilscience-bg.org