Икономика и управление на селското стопанство

Икономика и управление на селското стопанство

Икономика и управление на селското стопанство е издание на Селскостопанска академия с периодичност 4 книжки годишно. Излиза за първи път през 1956 г. под заглавие „Отчетност и контрол на селското стопанство”. През 1964 г. е преименувано на „Икономика и механизация на селското стопанство”. От 1968 г. до 1987 г. излиза под името „Икономика на селското стопанство”, а от 1988 г. до днес е под името „Икономика и управление на селското стопанство”. В списанието се публикуват на български и на английски език оригинални изследователски статии, обзори и кратки съобщения от всички области на аграрната икономика и политика: управление на земеделието и хранителните вериги, развитие на селските райони, иновационна и кредитна политика, социологични аспекти на земеделието, агроекология, биоикономика и други свързани с тях области.


Адрес: София 1113, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 1, ет. 2, стая 212

ISSN 0205-3845 (Print)

ISSN 2534-9872 (Online)

Главен редактор: проф. д-р Димитър Николов

Отговорен редактор: Албена Иванова

Телефон: +35924653153212; Мобилен телефон: +359897098908

Имейл: iuss_sp@abv.bg

http://journal.jaem.info