img

Доц. д-р Тодорка Петрова

Телефон: +359 032952 109 Имейл: office@canri.org

Завършила е ВИХВП (понастоящем УХТ), гр. Пловдив, специалност „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви”. Започва кариерата си като научен сътрудник в НИИКП, понастоящем Институт по консервиране и качество на храните (ИККХ – Пловдив). Цялостното ѝ професионално развитие е свързано с института. През 2011 г. става „доктор“ по научна специалност „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви”, а през 2014 г. – „доцент“. От 2017 г. е директор на ИККХ – Пловдив. Доц. д-р Тодорка Петрова има 110 научни публикации. Участвала е в редица проекти. Била е ръководител на двама успешно защитили докторанти.