img

Доц. д-р Пламен Серафимов

Телефон: +359882260540 Имейл: plserafimov@abv.bg

Завършва Висш селскостопански институт, гр. Пловдив (днес Аграрен университет) през 1998 г. с професионална квалификация инженер-агроном. Придобива образователно-квалификационна степенмагистър” по специалност „Агроинженерство-агроекология” и втора магистратура по специалист „Растителна защита”. Стартира научната си кариера през 1999 г. в Институт по соята – Павликени (днес Опитна станция по соята и зърнените култури – Павликени). Придобива образователна и научна степен „Доктор” (2006 г.) по научна специалност "Растителна защита (хербология)" при ВАК с Дисертация на тема "Проучване върху конкурентните взаимоотношения между соя и черно куче грозде (Solanum nigrum L.) при условия на излужен чернозем в Северна България”, а през 2017 г. придобива академична длъжност „Доцент“. Изследванията му са фокусирани върху селективност и ефикастност на съвремените хербициди при редица едногодишни и многогодишни житни и бобови култури, алтернативна борба срещу плевелите, алелопатия и др. Автор е над 100 научни публикации в специализирани научни списания. Притежава опит като ръководител и/или участник в редица планови (ССА) и финансирани от Фонд „Научни изследвания“ (МОН) проекти. Има научноприложни разработки (технологични решения и практически ръководства) за контрол на заплевеляването при редица селскостопански култури в резултат от реализацията на научноизследователски проекти. Член е на Научния съвет по Растителна защита към ССА.