img

Доц. д-р Красимир Русанов

Телефон: +35929635411 Имейл: krusanov@abv.bg

Завършва ХТМУ – специалност химични технологии със специализация биотехнологии. През 2005 г. придобива образователната и научна степен „доктор“, защитавайки дисертационен труд относно приложение на молекулни маркери за характеризиране на генетични ресурси при маслодайната роза (Rosa x damascena Mill.). Специализира в RDA (Република Корея), Университета на град Базел (Швейцария) и Университета по приложни науки и изкуства на Северозападна Швейцария. Изследователските му интереси са в областта на растителната геномика и метаболомика, анализ на генетичното разнообразие, приложението на методите на ускорена селекция с помощта на молекулни маркери с акцент върху маслодайната роза, етеричномаслени и медицински растения, както и оползотворяването на отпадни продукти от производството на етерични масла. Автор е на над 50 научни публикации в международни списания, както и на патент за трансгенни мутанти на хибриден ориз, регистриран в Република Корея. Притежава опит като ръководител и участник в проекти финансирани от Фонд „Научни изследвания“, МОН, ОП НОИР и рамковите програми на ЕС. Ръководител е на отдел „Агробиотехнологии“ към Агробиоинститут, ССА. Хоноруван преподавател към БФ на СУ „Св. Климент Охридски и НБУ.