img

Проф. д-р Йовка Попова

Телефон: +3598622387 Имейл: ympopova@abv.bg

Завършва ВИЗВМ (Тракийски университет)- гр. Стара Загора. специалност Зооинженерство.  От 1987 г. работи в Земеделски институт – Стара Загора, като от 2004г. заема академичната длъжност доцент, а от 2016 г. - професор.  Защитава докторска дисертация на тема “Влияние на размера на говедовъдните ферми, начина на отглеждане  и използваната техника върху разхода на труд и ефективността на производството” през 1997 г. В периода 2004-2009 г. е ръководител на отдел Маркетинг и трансфер на научни продукти, от 2009 до 2016 г. е заместник директор, а от 2019 г. – ръководител отдел Развъждане и технологии в овцевъдството. Автор е на над 130 научни и над 50 научнопопулярни статии и разработки.. Ръководител е на 2 и изпълнител на 34 научни проекта към ССА и 6 проекта, финансирани от ФНИ. Участник в ръководството на 4 международни проекта, финансирани от Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme и Erasmus+, както и 7 проекта, финансирани по програма САПАРД и ПРСР. Специализирала във Франция, Италия, Молдова, Турция, Северна Македония. Научен ръководител на двама успешно защитили докторанти. Член на Научния съвет по животновъдство и Експертния съвет по икономика към ССА. Научната ѝ дейност е в  направление животновъдство, по научна специалност „Говедовъдство и биволовъдство“ и „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“.