img

Доц. д-р Елица Петрова–Павлова

Телефон: +35952632065 Имейл: director@ifrvarna.com

В Институт по рибни ресурси-Варна (ИРР) работи от 1999 г., но няколко години преди това вече е в неговата структура като един от първите у нас доброволци по морска екология. В ИРР минава през цялата верига на кариерно развитие в областта на хидробиологията и рибарството, от 2017 е Директор на ИРР. Области на научен интерес: зообентос, биоразнообразие, динамика на трофична база, рибарство, запаси на нерибни ресурси със стопанско значение, морска екология, влажни зони. Ръководител на екип и участие в редица национални проекти, и програми финансирани от ЕС - оценка, изпълнение, мониторинг и управление на проекти; разработване на обобщени доклади в областта на морската екология и рибарството.