Доц. д-р Илия Илиев

Телефон: +35958603125 Имейл: dai_gt@dobrich.net

Завършва висше образование през 1986 г. във ВМЕИ – Варна – машинен инженер, магистър,  специалност “Двигатели с вътрешно горене”. През периода 1986 – 1989 г. работи като главен инженер в КБПП ”Ернст Телман” в село Плачи дол. През 1989 г. е назначен в Добруджански земеделски институт - гр. Ген. Тошево, секция “Агротехника” като н. с. ІІІ ст., специалност “Механизация на земеделието”. През 2004 г. придобива образователна и научна степен "Доктор" за научна специалност "Механизъм и електрификация на растенията" въз основа на защитена дисертация на тема “Обосноваване и изследване на опръскващи системи за слънчоглед”. Инж. Илиев е един от малко специалисти в България, занимаващи се с машини и технологии за пръскане на полски култури. Членува в Съюза на учените в България – клон Добрич. Има патенти за механизирана сонда за почвени проби и за метод за подобряване опрашването на посевите. Проектирал е циклон за активно вентилиране на зърно с незатоплен въздух.