ИРГР „К. Малков“ - Садово

Процедура за провеждане на конкурс за заемане
на академична длъжност „Професор”

Професионално направление – 6.1. Растениевъдство

Научна специалност – Зеленчукопроизводство

Научно жури:

Материали на кандидата

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!