Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Генетични и селекционни аспекти на чистопородното развъждане и ефект от хибридизацията при различни схеми на кръстосване в свиневъдството”, представен от доц. д-р Апостол Петров Апостолов за придобиване на научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3 „Животновъдство”.

Резензии:

Материали на кандидата

 Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 29.10.2015 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Земеделски институт - Шумен, бул. “Симеон Велики” 3.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!