ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – СТАРА ЗАГОРА

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност

„ПРОФЕСОР“

Професионално направление: 6.3. Животновъдство“

Научна специалност - Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

Научно жури:

Материали на кандидата

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!