Международно сътрудничество (2)

Селскостопанска Академия и нейните научни звена осъществяват активно международно сътрудничество с редица партньори от над 30 държави. То е насочено към управление на и участие в съвместни изследователски проекти, организиране и участие в международни семинари, конференции, консултативни срещи, организиране на специализации в чужбина и обмен на научни кадри по европейски и международни програми, споразумения и др.

Отдел „Международно сътрудничество и връзки с обществеността” координира Международното сътрудничество на Селскостопанска Академия съгласно политиката на ССА в областта на аграрната наука и подпомага дейността на научните звена.

Отдел МСВО:

  • информира и подпомага научните звена при управлението на и участието им в международни проекти;
  • организира, координира и подпомага осъществяването на международно научно сътрудничество със сродни чуждестранни изследователски институции и участието в програмите за наука и технологично развитие на ООН, Европейския Съюз, НАТО, МААЕ, и др;
  • осъществява контакти и организира срещи на Ръководството на ССА с представители на посолствата на чужди държави у нас, на посолствата на Република България в чужбина, на международни организации, водещи фирми и финансови институции;
  • изготвя и коригира предложения за двустранно научно сътрудничество и за сътрудничество с международни организации, участва в работата на сесиите на смесените комисии за НТС;
  • Поддържа база данни за разработваните в системата на ССА международни научни проекти и предоставя информация за сайта на Академията, съхранява и поддържа архива за международното сътрудничество.

Erasmus Charter

Еразъм Харта за Висше Образование (Erasmus Charter for Higher Education) осигурява общата рамка за качество за дейности на Европейско и международно ниво в областта на висшето образование, които биват финансирани и подкрепени по програма Еразъм+. Присъждането на Еразъм Харта е предпоставка за всички Висши Учебни заведения, разположени в програмна страна, които желаят да участват по проекти за мобилност на студенти и персонал и които желаят да развиват сътрудничество с други организации за разработване и въвеждане на иновации и добри практики по Програма Еразъм+. Хартата се присъжда за пълния период на програмата (2014 – 2020).

 

Read more ...

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3  4  5  6  7  8 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 8

Subcategories

Програма „Еразъм+“ има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Тази седемгодишна програма ще има бюджет от 14,7 млрд. евро — увеличение с 40% в сравнение с настоящото равнище на разходите, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области.

„Еразъм+“ ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина.

По „Еразъм+“ ще се подкрепят транснационални партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта, с цел стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки между сектора на образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата на умения, която се усеща в Европа.

Ще се подпомагат и националните усилия за модернизиране на системите в областта на образованието, обучението и младежта. В сферата на спорта ще се подкрепят проекти за масов спорт и за борба с трансгранични предизвикателства като уреждането на срещи, допинга, насилието и расизма.

„Еразъм+“ обединява седем съществуващи програми на ЕС в областта на образованието, обучението и младежта, като за първи път ще се осигурява подкрепа в областта на спорта. В резултат „Еразъм+“ предлага повече възможности за сътрудничество между секторите на образованието обучението младежта  и спорта  . Освен това получаването на финансиране става по-лесно отколкото при предишните програми поради опростяването на правилата.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!