drk1На 14 ноември се проведе работна среща на ръководството на Селскостопанска академия с директорите на институтите към Академията.
Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов представи промените на Закона за Селскостопанска академия, които ще бъдат предложени за обсъждане в Народното събрание. Три са основните изменения- начинът на финансиране на Академията, структурни промени в Управителния съвет и в организацията на държавните предприятия към Академията. Предвидено е Селскостопанската академия да съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по реда на чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси. Членовете на управителния съвет ще бъдат намалени и ще бъдат само от хабилитирани учени, работещи в Селскостопанска академия. Предлага се държавните предприятия, бази към институтите в Шумен и Троян, да се върнат към институтите; държавните предприятия по бубарство, във Враца, по животновъдство и земеделие в Смолян и в Средец да се преструктурират в научни центрове; останалите 14 държавни предприятие да се обединят в едно.
Сред основите нови моменти при избор на директори, предложени от Председателя на Академията, са: -възможност за реализация на програмата за развитие и управление на института в рамките на периода, съгласно чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда; - представяне на управленските програми пред колектива на института и отчитане на становището на общото събрание на учените.
Председателят на Академията предлага и съществени промени в Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България. Предвижда се централизация на допускането на кандидатите до участие в конкурсите, което ще даде възможност за проследяване на хода им и съблюдаването на изискванията на нормативната база. Дава се възможност всеки член на академичния състав да поиска със заявление до Председателя на Академията да бъде преценено съответствието на резултатите от научната му дейност на изискванията за заемане на по- висока академична длъжност и при констатиране на съответствие, да поиска от първичното научно звено да му бъде обявен конкурс. Другите промени са свързани с реда при зачисляване в свободна докторантура, в състава на научните журита, ръководителите на докторанти, наукометричните критерии за заемане на длъжности и т.н.

c83124a7-3bbe-4754-ae04-64b7abcbbd96

abea7d6a-b798-4843-81c8-e3716c5cb30f

 

 

aa0f819b-8f2a-4f36-8bdc-06102c4d8bfe