3pazrИнститутът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“беше посетен от г-н Луо Цин – Първи секретар по наука и технологии и г-н Ли Кайхан – Първи секретар по земеделие в посолството на Китайската Народна Република в България.

Посещението е в резултат на проявен интерес към дейността на ИПАЗР „Н.Пушкаров”, като партньор в изпълнението на съвместен двустранен договор с Института по зеленчуци и цветя към Китайската Академия по Аграрни Науки.

Проектът е на тема: „Напояване, базирано на евапотранспирацията, за устойчиво земеделие: оценка на потребностите от вода за напояване на оранжерийно отглеждани земеделски култури”, одобрен за финансиране от Фонд „Научни изследвания” с Протокол от Петнадесетата сесия на Българо-Китайската комисия за двустранно научнотехническо сътрудничество България-Китай.

Българският колектив на проекта представи изпълнението на договора, проведените експерименти и получените резултати за 2017 г., а именно ефективността на използване на водата за напояване върху добива.

Бяха обсъдени възможности за продължаване на двустранните отношения и в нови съвместни научни дейности.

2pazr

4pazr1пазр