Меню

ИПАЗР ”Н. Пушкаров”, София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Научна специалност: Механизация и електрификация на растениевъдството и Процеси и оборудване за електрохимични и електрофизични методи за обработка

Научно жури:

Материали на кандидата:

 

 

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!