Меню

 

17.09.2014

Институт по тютюна и тютюневите изделия – Марково

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство

Научна специалност: Агрохимия

Научно жури:

Материали на кандидата:

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!