Меню

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”, София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство

Научна специалност: „Почвознание“

Научно жури:

Материали на кандидата:

 

 

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!