Меню

Институт по растителни генетични ресурси, Садово

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “ДОЦЕНТ”.

Професионално направление: 6.1 Растениевъдтво

Научна специалност: "Селекция и семепроизводство на културните растения"

Научно жури:

Материали на кандидата:

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!