Меню

ИРГР ”К. Малков” - Садово

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОДЕНТ"
Професионално направление 6.1 „Растениевъдство”
Научна специалност "Растениевъдство"

 

Научно жури:

Материали на кандидата:

1. Резюмета

2. Приноси

 

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!