Меню

Институт по зеленчукови култури „Марица” – Пловдив
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ”
Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Научна специалност: Зеленчукопроизводство

 

Научно жури:

Материали на кандидата:

1. Резюмета на научни публикации

2. Приноси

 

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!