Меню

ИЛВ - Плевен

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"
Професионално направление - 6.2 Растениевъдство
Научна специалност - „Растителна защита (хербология)“

 

Научно жури:

  1. Проф. д-р Мая Динчева Димитрова - рецензия
  2. Проф. д-р Заря Василева Ранкова - рецензия
  3. Проф. д-р Иван Стоянов Жалнов - становище

  4. Доц. д-р Илиян Димитров Желязков - становище
  5. Доц. д-р Цвета Момчилова Москова - становище
  6. Проф. д-р Мирослав Найденов Иванов - становище
  7. Доц. д-р Николай Миладинов Генов – становище

Материали на кандидата: 


Резюмета
Приноси

Списък публикации

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!