Меню

ИРГР ”К. Малков” - Садово

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"
Професионално направление 6.1 „Растениевъдство”
Научна специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения", ш. 040105

 

Научно жури:

  1. проф. д-р Нели Кирилова Вълкова – рецензия
  2. проф. д-р Тоня Добрева Георгиева – рецензия
  3. доц. д-р Катя Спасова Узунджалиева – становище

  4. доц. д-р Златина Пейчева Ур – становище
  5. доц. д-р Гергана Николова Дешева – становище
  6. доц. д-р Станислав Костов Стаматов – становище
  7. проф. д-р Димитър Димитров Диманов – становище

Материали на кандидата: 


Резюмета
Приноси

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!