Меню

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров” - София
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент"
Професионално направление – ш. 5.1. Машинно инженерство
Научна специалност - „ Механизация и електрификация на растениевъдството “.

 

Научно жури:

  1. Проф. д-р инж. Снежан Иванов Божков – Рецензия
  2. Доц. д-р инж. Стоян Савов Ишпеков – Рецензия
  3. Проф. дтн инж. Георги Асенов Тасев – Рецензия

  4. Проф. д-р инж. Борис Георгиев Борисов – Становище
  5. Проф. д-р инж. Михо Янков Михов – Становище
  6. Доц . д-р инж. Любомир Асенов Иванов – Становище
  7. Доц. д-р Румен Милев Тодоров – Становище

Материали на кандидата: 


Резюмета
Приноси

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!