Меню

 

Институт по овощарство - Пловдив
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“
Професионално направление 6.1. Растениевъдство
Научна специалност „Агрохимия“

 

 

Научно жури:

  1. проф. д-р Иван Георгиев Манолов - рецензия
  2. проф. д-р Иван Дянков Пачев - рецензия
  3. проф. д-р Димитранка Иванова Стойчева - становище

  4. проф. д-р Заря Василева Ранкова - становище
  5. проф. д-р Светла Стоянова Костадинова -становище
  6. проф. д-р Аргир Тодоров Живондов - становище
  7. доц. д-р Диян Петков Георгиев - становище

Материали на кандидата: 

Автобиография
Резюмета -публикации
Приноси

Цитирания

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!