Меню

Институт по лозарство и винарство – Плевен

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“

Професионално направление 6.1. Растениевъдство

Научна специалност „Лозарство“

 

Научно жури:

  1. Проф. д-р Мирослав Найденов Иванов – Рецензия
  2. Проф. д-р Александър Тодоров Матев - Рецензия
  3. Проф. дсн Венелин Ройчев Ройчев – Становище

  4. Проф. д-р Иван Дянков Пачев – Становище
  5. Проф. д-р инж. Куман Смилков Куманов – Становище
  6. Доц. д-р Здравко Христов Наков - Становище
  7. Доц. д-р инж. Ваньо Митков Хайгъров - Становище

Материали на кандидата: 


Резюмета
Приноси

Публикации

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!