Меню

ИПАЗР „Никола Пушкаров“ - София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“
Професионално направление - 5.1. Машинно инженерство
Научна специалност - „Механизация и електрификация на растениевъдството“

 

Научно жури:

  1. Проф. д-р инж. Георги Димитров Костадинов – Рецензия
  2. Проф. д-р инж. Сава Маринов Мандраджиев – Рецензия
  3. Проф. д-р инж. Михо Янков Михов – Становище

  4. Доц. д-р инж. Илия Иванов Маринов – Становище
  5. Доц. д-р инж. Тодор Гергов Пеняшки
  6. Доц. д-р инж. Калоян Евгениев Стоянов
  7. Доц. д-р инж. Румен Милев Тодоров

Материали на кандидата: 


Резюмета
Приноси

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!