Меню

ИПАЗР „Никола Пушкаров“ - София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"
Професионално направление - 6.1. Растениевъдство
Научна специалност - „Почвознание“

 

 

Научно жури:

  1. Проф. д-р инж. Мартин Димитров Банов – Рецензия
  2. Проф. дсн Никола Вичев Колев – Рецензия
  3. Доц. д-р Паунка Младенова Божинова – Становище

  4. Доц. д-р Милена Стоянова Керчева – Становище
  5. Проф. д-р Венета Найденова Кръстева-Пенкова – Становище
  6. Проф. д-р Маргарита Пенчева Мондешка – Становище
  7. Доц. д-р Здравка Благова Петкова – Становище

Материали на кандидата: 


Резюмета
Приноси

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!