Меню

ИПАЗР „Никола Пушкаров“ - София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"
Професионално направление - 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Научна специалност - „Хидромелиоративно строителство“

 

Научно жури:

  1. Проф. дтн инж. Димитър Давидов Давидов – Рецензия
  2. Проф. дсн инж. Иван Стефанов Върлев – Рецензия
  3. Доц. д-р инж. Нели Илиева Гаджалска – Становище

  4. Доц. д-р инж. Димитър Кирилов Георгиев – Становище
  5. Доц. д-р инж. Галина Антонова Патаманска – Становище
  6. Доц. д-р инж. Пламен Данев Петков – Становище
  7. Проф. д-р инж. Красимир Велков Петров – Становище

Материали на кандидата: 


Резюмета
Приноси

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!