Меню

ИПЖЗ - Троян
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент ",
Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Научна специалност: „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“

 

Научно жури:

  1. Проф. дсн Радослав Иванов Славов - рецензия
  2. Доц. д-р Георги Бонев Георгиев - рецензия
  3. Проф. д-р Васил Стоименов Николов - становище

  4. Доц. д-р Никола Тодоров Методиев - становище
  5. Доц. д-р Станимир Георгиев Димитров - становище
  6. Доц. д-р Таня Стефанова Иванова - становище
  7. Проф. д-р Стайка Станева Лалева - становище

Материали на кандидата: 

Автобиография
Резюмета
Приноси
Цитирания

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!