Меню

Агробиоинститут - София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"
Професионално направление - 6.1 Растениевъдство
Научна специалност - „Селекция и семепроизводство на културните растения“

 

Научно жури:

  1. •Проф. дн Венелин Георгиев Енчев– рецензия
  2. •Проф. д-р Димитър Любенов Джилянов - рецензия
  3. •Проф. дбн Иван Илиев Атанасов – становище

  4. •Доц. д-р Ивелин Йорданов Панчев - становище
  5. •Доц. д-р Светла Димитрова Янчева - становище
  6. •Доц. д-р Диян Петков Георгиев - становище
  7. •Доц. д-р Красимир Емилов Русанов - становище

Материали на кандидата: 

Приноси
Публикации

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!