Меню

ИПАЗР -София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"
Професионално направление: 6.2. Растителна защита
Научна специалност: „Ентомология”

 

Научно жури:

  1. Проф. дн Хари Янков Самалиев - рецензия
  2. Доц. д-р Олга Цокова Байчева – рецензия
  3. Проф. д-р Бойко Божидаров Георгиев – становище

  4. Проф. д-р Влада Кирилова Пенева – становище
  5. Проф. д-р Мария Делова Шишиньова – становище
  6. Доц. д-р Христина Тодорова Кръстева – становище
  7. Доц. д-р Евдокия Михайлова Станева – становище

Материали на кандидата: 

Приноси
Резюмета

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!