Меню

Институт по земеделие - Карнобат
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"
Професионално направление: 6.1 „Растениевъдство”
Научна специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения

 

Научно жури:

  1. Доц. д-р Тодорка Савова Тонева - рецензия
  2. Проф. дн Ана Стоилова Салджиева – рецензия
  3. Проф. дн Диана Лилова Светлева - становище

  4. Проф. д-р Невенка Димитрова Ганушева - становище
  5. Проф. д-р Марина Бинева Граматикова - становище
  6. Доц. д-р Валентин Байчев - становище
  7. Доц. д-р Татяна Петкова Петрова - становище

Материали на кандидата: 

Приноси
Резюмета

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!