Меню

ИКХТ - София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"
Професионално направление - 5.12 Хранителни технологии
Научна специалност - Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)

 

Научно жури:

  1. Проф. дтн Албена Стоянова Стоянова - рецензия
  2. Доц. д-р Илиана Борисова Начева – рецензия
  3. Проф. д-р Габриела Иванова Маринова – становище

  4. Проф. дбн Любомир Крачунов Ангелов - становище
  5. Доц. д-р Светла Захариева Илиева - становище
  6. Доц. д-р Петя Христофорова Иванова - становище
  7. Доц. д-р Илияна Анастасова Петрова - становище

Материали на кандидата: 

Приноси
Резюмета

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!