Меню

ИРГР ”К. Малков” - Садово

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"
Професионално направление 6.1 „Растениевъдство”
Научна специалност "Селекция и семепроизводство на културните растения"

 

Научно жури:

  1. роф. д-р Тенчо Любенов Чолаков - рецензия
  2. доц. д-р Янка Крумова Гутева - рецензия
  3. доц.д-р Руска Минчева Русева - становище
  4. проф. дсн Ана Стоилова Салджиева - становище
  5. доц. д-р Галина Славчева Антонова - становище
  6. проф. д-р Драгомир Георгиев Вълчев - становище
  7. проф. дсн Дора Борисова Бояджиева - становище

Материали на кандидата: 

Приноси
Резюмета

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!