Меню

Институт по зеленчукови култури, Пловдив
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“
Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Научна специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения

 

Научно жури:

  1. Проф. д-р Йордан Костадинов Тодоров – рецензия
  2. Проф. д-р Величка Николова Родева – рецензия
  3. Проф. дсн Дияна Лилова Светлева – становище
  4. Доц. д-р Емилия Крумова Начева – становище
  5. Доц. д-р Росица Милчева Родева – становище
  6. Доц. д-р Даниела Ганева Ганева – становище
  7. Доц. д-р Галина Славчева Антонова – становище

Материали на кандидата: 

Приноси
Резюмета

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!