Меню

 Агробиоинститут - София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане
на академична длъжност „Доцент”

Професионално направление – 4.3 Биологически науки

Научна специалност – Биохимия

Научно жури:

Материали на кандидата:

 

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!