Меню

Институт по рибарство и аквакултури – Пловдив

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“
Професионално направление 6.3. Животновъдство
Научна специалност: Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов (хидрохимия и биохимия на месото).

 

Научно жури:

  1. Проф. д-р Магдален Димитров Златанов - Рецензия
  2. Проф. д-р Ангел Николов Зайков - Рецензия
  3. Проф. д-р Йордан Стефанов Стайков - Становище
  4. Проф. дсн Васил Костадинов Атанасов - Становище
  5. Проф. д-р Таня Атанасова Хубенова - Становище
  6. Доц. д-р Слава Иванова Динева - Становище
  7. Доц. д-р Теодора Людмилова Попова - Становище

Материали на кандидата: 

Приноси
Резюмета

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!