Меню

Институт по фуражните култури – Плевен

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент"
Професионално направление: 6.1. Растениевъдство,
Научна специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения

 

Научно жури:

  1. Проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова – Рецензия
  2. Проф. д-р Дочка Ценова Димова – Рецензия
  3. Доц. д-р Анелия Илиева Кътова – Становище
  4. Проф. дсн Дияна Лилова Светлева – Становище
  5. Проф. д-р Невенка Димитрова Ганушева – Становище
  6. Доц. д-р Божин Максимов Божинов – Становище
  7. Доц. д-р Росица Минчева Тодорова – Становище

Материали на кандидата: 

Приноси
Резюмета

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!