Меню

Институт по фуражните култури – Плевен

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент"
Професионално направление: 6.2. Растителна защита
Научна специалност: Растителна защита (хербология)

 

Научно жури:

  1. Проф. дсн Иванка Асенова Стоименова – Рецензия
  2. Проф. дсн Петър Иванов Петров – Рецензия
  3. Проф. д-р Щелияна Христова Калинова – Становище
  4. Проф. д-р Христо Георгиев Бозуков – Становище
  5. Доц. д-р Ивелина Миткова Николова – Становище
  6. Доц. д-р Заря Василева Ранкова – Становище
  7. Доц. д-р Ганка Станчева Баева – Становище

Материали на кандидата: 

Приноси
Резюмета

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!