Меню

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ - София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"
Професионално направление: 6.1 Растениевъдство
Научна специалност : Почвознание

 

Научно жури:

  1. •Проф. дсн Божидар Крумов Георгиев – рецензия
  2. • Проф. дгн Димитър Георгиев Топлийски – рецензия
  3. • Проф. д-р инж. Илия Спасов Малинов – становище
  4. • Проф. д-р Светла Симеонова Русева – становище
  5. • Доц. д-р Александър Тодоров Сарафов – становище
  6. • Доц. инж. д-р Вихра Стефанова Стойнова – становище
  7. • Проф. дсн Никола Вичев Колев – становище

Материали на кандидата: 

Приноси
Резюмета

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!