Меню

ИРГР ”К. Малков” - Садово

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"
Професионално направление: 6.1 „Растениевъдство“
Научна специалност : „Селекция и семепроизводство на културните растения“

 

Научно жури:

  1. Проф. дсн Ана Стоилова Салджиева – рецензия
  2. Доц. д-р Виолета Златева Божанова – рецензия
  3. Проф. д-р Дочка Ценова Димова– становище
  4. Проф. д-р Димитър Диманов Димитров – становище
  5. Доц. д-р Дечко Иванов Дечев – становище
  6. Доц. д-р Катя Спасова Узунджанлиева – становище
  7. Доц. д-р Руска Минчева Русева – становище

Материали на кандидата: 

Приноси
Резюмета

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!