Меню

ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ - КОСТИНБРОД
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент". Професионално направление: 6.3 „Животновъдство"
Научна специалност: „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на развножавенто"

 

Научно жури:

  1. Проф дсн Радослав Иванов Славов - рецензия
  2. Проф дбн Любомир Найденов Кънчев - рецензия
  3. Проф. двмн Жеко Димитров Байчев- становище
  4. Проф.д-р Лазар Костадинов Козелов - становище
  5. Проф. дн Пенка Цветанова Маринова - становище
  6. Доц. д-р Георги Бонев Георгиев - становище
  7. Доц.д-р Янчо Цеков Тодоров - становище

Материали на кандидата: 

Приноси
Резюмета

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!