Меню

Земеделски институт - Кюстендил
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност ˮДОЦЕНТˮ
Професионално направление: 6.2 ˮРастителна защитаˮ
Научна специалност: ˮРастителна защита (фитопатология, вирусология)ˮ

 

Научно жури:

  1. Проф. дсн Росица Борисова Бъчварова - рецензия
  2. Проф. д-р Елисавета Стоименова Стоименова - рецензия
  3. Проф. дсн Пенка Христова Абрашева - становище
  4. Проф. д-р Калин Нинов Драгойски - становище
  5. Доц. д-р Виолета Савова Кондакова - становище
  6. Доц. д-р Елена Генадиева Цолова - становище
  7. Доц. д-р Антоний Василев Стоев - становище

Материали на кандидата: 

Списък на научните публикации
Резюмета на научните публикации
Авторска справка за приносите

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!