Меню

ИПАЗР ”Н. Пушкаров” – София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане
на академична длъжност „Доцент”

Професионално направление – 6.2. Растителна защита

Научна специалност – Растителна защита (Фитопатология)

Научно жури:

Материали на кандидата:

1. Публикации

 2.Резюмета

3.  Приноси

 

 

 

 

Заключително заседание на Научното жури  ще се проведе на22.12.2015 г., от 10,30 часа в зала „Проф. Иван Гърбучев" на ИПАЗР – Шосе Банкя № 7, София.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!