Меню

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – СТАРА ЗАГОРА

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност
„ДОЦЕНТ“
Професионално направление: 6.1. "Растениевъдство"
Научна специалност: Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея) ”

Научно жури:

Материали на кандидата:

1. Резюмета на научни публикации

2Приноси

 

 

Заключително заседание на Научното жури  ще се проведе на22.12.2015 г., от 10,30 часа в зала „Проф. Иван Гърбучев" на ИПАЗР – Шосе Банкя № 7, София.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!