Меню

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н. Пушкаров", София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “Доцент” Професионално направление - 6.2 Растителна защита
Научна специалност – Растителна защита (фитопатология)

Научно жури:

Материали на кандидата:

1. Приноси

2. Публикации

3. Резюмета

 

Заключително заседание на Научното жури  ще се проведе на22.12.2015 г., от 10,30 часа в зала „Проф. Иван Гърбучев" на ИПАЗР – Шосе Банкя № 7, София.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!