Меню

Институт по лозарство и винарство - Плевен

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “Доцент”  Професионално направление - 6.1 Растениевъдство

Научна специалност - Лозарство

 

Научно жури:

Материали на кандидата:

1. Приноси

2. Публикации

3. Резюмета

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!