Меню

Институт по тютюна и тютюневите изделия - Марково

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “Доцент” Професионално направление - 6.1 Растениевъдство
Научна специалност - Селекция и семепроизводство на културните растения

 

Научно жури:

Материали на кандидата:

1. Приноси

3. Резюмета

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!