Меню

 Агробиоинститут - София

 

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „Професор” Професионално направление – 4.3 Биологически науки
Научна специалност – Генетика

 

Научно жури:

1. Акад. дбн Иван Георгиев Иванов - рецензия
2.Проф. д-р Елена Иванова Георгиева - рецензия

3. Проф. дсн Петър Иванов Иванов – рецензия

4. Проф. дсн Дияна Лилова Светлева - становище
5. Проф. дбн Иван Илиев Атанасов - становище
6. Проф. дсн Радослав Иванов Славов - становище

 7. Проф. д-р Любомир Манолов Стоилов - становище

 

Материали на кандидата:

1. приноси

2. Резюмета

3. Научно-приложни разработки

- pdf

-pdf

-pdf

4. Автобиография

 

 

 

 

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!