Меню

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров” - София
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "професор"
Професионално направление - 5.1. Машинно инженерство
Научна специалност - „ Механизация и електрификация на животновъдството “

Научно жури:

 1.Проф. д-р инж. Димитър Йорданов Пармаков – Рецензия

2. Проф. д-р инж. Георги Димитров Костадинов – Рецензия

Доц. д-р инж. Никола Александров Досев – Рецензия

 

4.Проф. дн инж.  Красимир Иванов Ениманев – Становище

 5.  Проф. д-р инж. Борис Георгиев Борисов – Становище

6.  Доц. д-р инж. Георги Николов Капашиков – Становище

 7. Доц. д-р инж. Банко Вълчанов Банев – Становище

 

Материали на кандидата

 

Резюмета

Приноси

Награди

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!